MENU
003media
Raymond McMorrin / Gottsu Sepia Tone VI Metal Mouthpiece Tomoki Sanders / Gottsu Sepia Tone Master Mouthpiece
Genzo Okabe / Sepia Tone VI Marble Alto
Daniel Rotem / Sepia Tone VI Marble Tenor
Tony Lakatos / Sepia Tone Jazz Metal Tenor
Takahiro Yoshida / Studio Metal Alto
Takeshi Kurihara,Kenichi Matsumoto,Takehiro Komatsu Eijiro mine,Shintarou Yabe,Genzo Okabe,Masato NakamuraSepia Tone
The manufacturing process of Sepia Tone VI Custom Baritone
The manufacturing process of Sepia Tone VI
 
 

Share your music with #GottsuMouthpieces